Organization

Organization

Board

Go to Gitee home page

Mailing List: board@opengauss.org

Board Members

Dayong Jiang

Chair

Huawei

Zhengce Hu

Secretary General

Huawei

Guoqiang Gai

Director

enmotech

Bo Gao

Director

xFusion

Yunsu Gu

Director

shentongdata

Zhijun Guo

Director

Bank of Communications Co., Ltd.

Feng Han

Director

CCB Fintech

Jiajia He

Director

Postal Savings Bank of China Co., Ltd.

Guoliang Li

Director

Tsinghua University

Peiyuan Li

Director

e Cloud

Jin Liu

Director

China National Offshore Oil Corporation

Yuzhuo Ming

Director

xugu

Yongjiang Tian

Director

China Merchants Bank

Haitao Wang

Director

SuperMap Software Co., Ltd.

Feng Xiao

Director

Vastbase

Jigang Xie

Director

China United Network Communications Limited

Chunguang Yuan

Director

China Minsheng Bank Corp., Ltd.

Chun Zhang

Director

China Mobile Communications Group Co.,Ltd

Mingxing Zhang

Director

Sangfor Technologies Inc

User Committee

Go to Gitee home page

Mailing List: uc@opengauss.org

UC Members

Feng Xiao

Chair

Vastbase

Qiang Geng

Member

shentongdata

Na Lun

Member

SuperMap Software Co., Ltd.

Panfeng Lu

Member

Huawei

Peiyuan Sun

Member

enmotech

Juan Wang

Member

China Mobile Communications Group Co.,Ltd

Xiaotao Wang

Member

xFusion

Haiting Yan

Member

xugu

Quan Zhang

Member

Beijing Tongtech Co.,Ltd.

Board Committee

Go to Gitee home page

Mailing List: uc@opengauss.org

BC Members

Bing Liang

Chair

Huawei

Yuanxia Huang

Member

xugu

Yaming Mao

Member

shentongdata

Zhen Meng

Member

China Mobile Communications Group Co.,Ltd

Dan Wang

Member

SuperMap Software Co., Ltd.

Xiao Wang

Member

enmotech

Rong Zeng

Member

xFusion

Wei Zhan

Member

Vastbase

Wenzhao Zhang

Member

China United Network Communications Limited

Yong Zhang

Member

Tsinghua University

Technical Committee (TC)

Go to Gitee home page

Mailing List: tc@opengauss.org

TC Members

Guoliang Li

Chair

Yajie Cai

Member

Kaiyao Huang

Member

Xiaotao Huang

Member

Shifu Li

Member

Yongsheng Liu

Member

Yang Ren

Member

Wengang Tian

Member

Jiang Wang

Member

Wei Wang

Member

Weiqiang Yang

Member

Chengwei Zhang

Member

Shujie Zhang

Member

Pinggao Zhou

Member

Qin Zhou

Member

Bin Zhu

Member

Jinwei Zhu

Member

Special Interest Groups (SIGs)

SQLEngine

Go to Gitee home page

Mailing List: sqlengine@opengauss.org

Core Members

Di Yang

Maintainer

Pinggao Zhou

Maintainer

Zhaoqi Zhou

Committer

Hao Yang

Committer

Wei Liu

Committer

Hongda Li

Committer

Peng Yu

Committer

Meidong Liao

Committer

Zhenglv Wang

Committer

Jiong Peng

Committer

Qingyun Hao

Committer

Zhiyang Zhang

Committer

Xuyue Deng

Committer

Connectors

Go to Gitee home page

Mailing List: connectors@opengauss.org

Core Members

Wengang Tian

Maintainer

Bin Liu

Committer

Xiaoyue Wei

Committer

Wenlong Zhang

Committer

Leyi Zhang

Committer

Wei Wang

Committer

Docs

Go to Gitee home page

Mailing List: docs@opengauss.org

Core Members

Yang Kang

Maintainer

Siyi Gong

Maintainer

Yang Li

Committer

Huan Guo

Committer

Cuiping Zhang

Committer

Yaqing Fan

Committer

Meixia Tong

Committer

Xu Liu

Committer

Leyi Zhang

Committer

Xiaoying Jiang

Committer

Yinan Li

Committer

Security

Go to Gitee home page

Mailing List: securities@opengauss.org

Core Members

Jinwei Zhu

Maintainer

Yaozhong Zhang

Committer

Jianfeng Li

Committer

Liang Guo

Committer

Zheli Liu

Committer

In-place Update

Go to Gitee home page

Mailing List: inplaceupdate@opengauss.org

Core Members

Jiang Wang

Maintainer

Qiang Li

Maintainer

Yuechuan Wu

Maintainer

Weiqiang Yang

Committer

Tengteng Sun

Committer

Wei Zhou

Committer

Siliang Wu

Committer

Kexu Lin

Committer

Sherman Lau

Committer

Ronen Grosman

Committer

Wenyu He

Committer

GIS

Go to Gitee home page

Mailing List: gis@opengauss.org

Core Members

Qin Zhou

Maintainer

Xiaojun Xiong

Maintainer

Wenlong Li

Committer

Zhengchao Hu

Committer

Qingyi Song

Committer

Rao Yang

Committer

Song Wu

Committer

CloudNative

Go to Gitee home page

Mailing List: cloudnative@opengauss.org

Core Members

Yunpeng Chai

Maintainer

Bin Zhu

Maintainer

Qiong Zhang

Maintainer

Jiajia He

Committer

Zaihua Kong

Committer

Xiangyu Hu

Committer

Xiaohua Yang

Committer

Biao Huang

Committer

Bin Liu

Committer

YaBin Ji

Committer

Ruixiong Tan

Committer

Yunda Guo

Committer

Hongda Li

Committer

Yunlong Gao

Committer

Leyi Zhang

Committer

Blockchain

Go to Gitee home page

Mailing List: blockchain@opengauss.org

Core Members

Jinchuan Chen

Maintainer

Tiezheng Nie

Committer

Haicheng Zhao

Committer

Qian Yang

Committer

Chuanliang Liao

Committer

Qingyun Hao

Committer

Zhongbin Xue

Committer

Jinwei Zhu

Committer

Rui He

Committer

DCF

Go to Gitee home page

Mailing List: dcf@opengauss.org

Core Members

Huanzhuo Wang

Maintainer

Jiang Wang

Maintainer

Weiqiang Yang

Committer

Tengteng Sun

Committer

Xilin Hu

Committer

Yilun Yuan

Committer

Weiping Xie

Committer

Certification

Go to Gitee home page

Mailing List: certification@opengauss.org

Core Members

Tuanli Xia

Maintainer

Lichao Zhao

Maintainer

Kaiyao Huang

Committer

Yansong Li

Committer

Changjun Zhang

Committer

Panfeng Lu

Committer

Xu Xu

Committer

Zhenyu Chen

Committer

Wangjing Quan

Committer

Chuqi Fang

Committer

Wenliang Wu

Committer

Xiaoqin Xu

Committer

Xinfang Zhang

Committer

CM

Go to Gitee home page

Mailing List: cm@opengauss.org

Core Members

Jianxun Zhang

Maintainer

Wei Wang

Maintainer

Yong Deng

Committer

Xilin Hu

Committer

Di Yang

Committer

Zheng Yu

Committer

Weiping Xie

Committer

OPS

Go to Gitee home page

Mailing List: ops@opengauss.org

Core Members

Yu Shen

Maintainer

Kaiyao Huang

Maintainer

Zaihua Kong

Maintainer

Bo Gao

Committer

Xianfeng Diao

Committer

Bin Zhu

Committer

Wenke Yang

Committer

Haolan Sun

Committer

Lejia Ding

Committer

Kun Li

Committer

Zhengchao Hu

Committer

Want to start a new SIG?

Please send your application to : tc@opengauss.org

StorageEngine

Go to Gitee home page

Mailing List: storageengine@opengauss.org

Core Members

Lei Wang

Maintainer

Heng Li

Maintainer

Jinyu Zhang

Maintainer

Vinoth

Committer

Shuaituan Li

Committer

Xiaojun Xiong

Committer

Chunyang Xu

Committer

Leyi Zhang

Committer

Chengwei Zhang

Committer

Kexu Lin

Committer

Wanchuan Zhang

Committer

Yuechuan Wu

Committer

Chen Chen

Committer

Xingrong Xue

Committer

Xiang Ma

Committer

Tools

Go to Gitee home page

Mailing List: tools@opengauss.org

Core Members

Xiaojun Xiong

Maintainer

Bin Zhou

Committer

Jiong Peng

Committer

Zhenfeng Li

Committer

Chenghan He

Committer

Yaozhong Zhang

Committer

Xin Dou

Committer

Infra

Go to Gitee home page

Mailing List: infra@opengauss.org

Core Members

Jun Zhong

Maintainer

Xinyong Xiang

Committer

Xubo Zhang

Committer

Yuhang Zheng

Committer

Long Ai

Committer

OM

Go to Gitee home page

Mailing List: om@opengauss.org

Core Members

Dongsheng Cao

Maintainer

Mingcheng Qiu

Maintainer

Zili Wang

Committer

Jin Hang

Committer

Bin Liu

Committer

Qian Yao

Committer

Hui Liu

Committer

IoT

Go to Gitee home page

Mailing List: iot@opengauss.org

Core Members

Weicheng Zhang

Maintainer

Xiangyu Hu

Maintainer

Zhenyu Zheng

Committer

Bo Zhao

Committer

AI

Go to Gitee home page

Mailing List: ai@opengauss.org

Core Members

Shifu Li

Maintainer

Ce Zhang

Maintainer

Tianqing Wang

Committer

Ji Sun

Committer

Xuanhe Zhou

Committer

Xiang Yu

Committer

Kang Xia

Committer

Lijie Xu

Committer

Security Technology

Go to Gitee home page

Mailing List: securitytechnology@opengauss.org

Core Members

Jinwei Zhu

Maintainer

Mingxing Zhang

Committer

Rui He

Committer

Kaizhi Wei

Committer

RongRong Song

Committer

Shichao Yan

Committer

Xueyan Li

Committer

Bing Tian

Committer

Qing Shi

Committer

Yao Liu

Committer

Xiumin Wang

Committer

Liang Guo

Committer

Graph

Go to Gitee home page

Mailing List: graph@opengauss.org

Core Members

Xin Wang

Maintainer

Zihui Song

Maintainer

Lin Wang

Maintainer

Chen Zhang

Committer

Bohan Li

Committer

Tiezheng Nie

Committer

Min Wu

Committer

Rui He

Committer

Meng Wang

Committer

Yanfeng Chai

Committer

Kunpeng Xu

Committer

BaoZhu Liu

Committer

SiZhuo Li

Committer

PengKai Liu

Committer

QA

Go to Gitee home page

Mailing List: QA@opengauss.org

Core Members

Changjun Zhang

Maintainer

Yansong Li

Maintainer

Xiongdao Fu

Committer

Wenlong Jiang

Committer

Fangyuan Zhou

Committer

Dong Chen

Committer

Zhijing Zhang

Committer

Fei Song

Committer

Jingyuan Sun

Committer

Yan Liang

Committer

Shitin Liao

Committer

Min Sun

Committer

Ao Zhang

Committer

Pei Ming

Committer

Mo Wang

Committer

Shujuan Fan

Committer

Plugin

Go to Gitee home page

Mailing List: plugin@opengauss.org

Core Members

Kaiyao Huang

Maintainer

Pinggao Zhou

Maintainer

Yinghao Hu

Committer

Zhangyan Su

Committer

Xiaobin Chen

Committer

Jiong Peng

Committer

Yuechuan Wu

Committer

Xiaojun Xiong

Committer

Mingyuan Wu

Committer

Xiuqiang Wang

Committer

Siqi Zhao

Committer

ReleaseManagement

Go to Gitee home page

Mailing List: releasemanagement@opengauss.org

Core Members

Yajie Cai

Maintainer

Jiang Wang

Maintainer

Wei Feng

Maintainer

Pei Ming

Committer

Di Yang

Committer

Lei Wang

Committer

Wei Wang

Committer

Xiaojun Xiao

Committer

Siyi Gong

Committer

Jun Zhong

Committer

Yongsheng Liu

Committer

Zhangyang Su

Committer

Xiaodong He

Committer

Bing Tian

Committer

Chun Liu

Committer

Mingyuan Wu

Committer

Wenlong Zhang

Committer

KnowledgeGraph

Go to Gitee home page

Mailing List: knowledgegraph@opengauss.org

Core Members

Lei Zou

Maintainer

Wenjie Li

Committer

Youhuan Li

Committer

Peng Peng

Committer

Haofen Wang

Committer

Yinan Li

Committer

Gen Lin

Committer

Weiguo Zheng

Committer

Liang Hong

Committer

Huajun Chen

Committer

Xin Wang

Committer

Yuechuan Wu

Committer

Zhongbin Xue

Committer

Want to start a new SIG?

Please send your application to : tc@opengauss.org

User Group (oGUG)

ShenZhen User Group

Go to Gitee home page

Mailing List: usergroup@opengauss.org

Core Members

Jinge Li

Organizer

VASTDATA

Bin Zhu

Member

HUAWEI

Mingyue Wang

Member

VASTDATA

Gen Lin

Ambassador

VASTDATA

Wengang Tian

Ambassador

HUAWEI

Sihao Li

Ambassador

HUAWEI

Xiaojun Xiong

Ambassador

HUAWEI

Jun Zhou

Ambassador

CVTE

NanJing User Group

Go to Gitee home page

Mailing List: usergroup@opengauss.org

Core Members

Liang Dong

Organizer

Jiangsu Kunpeng + Ascend Eco-Innovation Center

Hongbo Dang

Member

Individual

Zhenfeng Li

Ambassador

Chinasoft International

Ruilei Wu

Ambassador

WILLBINGO

ChangSha User Group

Go to Gitee home page

Mailing List: usergroup@opengauss.org

Core Members

Jun Kuang

Organizer

Hunan Kunpeng Eco-Innovation Center

Xiaoyan Kui

Member

Central South University

Guanghua Tan

Member

Hunan University

Jiujiu Jiang

Member

Trasen

Yong li

Member

Zhongnan Engineering

Decheng Sun

Ambassador

Hunan Kunpeng Eco-Innovation Center

LanZhou User Group

Go to Gitee home page

Mailing List: usergroup@opengauss.org

Core Members

Haojun Li

Organizer

Gansu Kunpeng Eco-Innovation Center

Hong Zhao

Ambassador

Lanzhou University of technology

Xiao Guo

Member

HECENT

Ding An

Member

Gansu Kunpeng Eco-Innovation Center

Longjie Li

Member

Lanzhou University

Yishou Zhao

Member

CHINA TELECOM WANWEI

Shengjun Su

Member

CHINA TELECOM WANWEI

Wenjie Sun

Member

ENMOTECH

Ruibin Zhou

Member

ENMOTECH

Xiaobin Ren

Member

GS-UNIS

Ting Yao

Member

VASTDATA

Tao Yang

Member

VASTDATA

Henian Yang

Member

Jinchuan Group Co.,Ltd

ChengDu User Group

Go to Gitee home page

Mailing List: usergroup@opengauss.org

Core Members

Qiang Zeng

Organizer

Chengdu Kunpeng Eco-Innovation Center

Xiang Yu

Ambassador

TECH EDUCATION

Yuanxia Huang

Ambassador

xugu

Xuzhen Li

Ambassador

ENMOTECH

Xingbin Yu

Member

ENMOTECH

Shaoyun Chen

Member

ENMOTECH

Minghan Yang

Member

ENMOTECH

Tao Wang

Member

ENMOTECH

Zhengying Su

Member

VASTDATA

Xiaohong Xiong

Member

VASTDATA

Li Gan

Member

ENMOTECH

Ze Chen

Member

ENMOTECH

Yao Dou

Member

CIB FINTECH

Juan Hu

Member

CIB FINTECH

Pai Liu

Member

TongTech

Cancan Xiong

Member

Ping An Technology

Side Xie

Member

Shangding Technology

Longtao Jiang

Member

SphereEx

Zhiming Chen

Member

Chengdu Haidi Xinhua Information Technology

Want to start a new openGauss User Group?

Please send your application to: usergroup@opengauss.org

BeiJing User Group

gitee home url Go to Gitee home page

mailing list Mailing List: usergroup@opengauss.org

core members Core Members

head sculpture

Zhi Zhou

Organizer

Beijing Kunpeng Joint Innovation Center

email address

head sculpture

Xiao Wang

Member

ENMOTECH

email address

head sculpture

Jiang Yu

Member

VASTDATA

email address

head sculpture

Dianbin Jiang

Ambassador

ENMOTECH

email address

head sculpture

Wanchuan Vhang

Ambassador

ENMOTECH

email address

head sculpture

Mingxing Zhang

Ambassador

SANGFOR

email address

head sculpture

Liang Zhang

Ambassador

SphereEx

email address

head sculpture

Nianke Zhan

Ambassador

BESSYSTEM

email address

head sculpture

Yao Bin

Ambassador

Primeton

email address

XiAn User Group

gitee home url Go to Gitee home page

mailing list Mailing List: usergroup@opengauss.org

core members Core Members

head sculpture

Tao Wang

Organizer

Shanxi Kunpeng Eco-Innovation Center

email address

head sculpture

Hui Liu

Member

ENMOTECH

email address

head sculpture

Yabin Ji

Member

ENMOTECH

email address

head sculpture

Qian Yao

Member

ENMOTECH

email address

head sculpture

Shaofei Jing

Member

BESSYSTEM

email address

head sculpture

Yang Kang

Member

Gauss松鼠会

email address

head sculpture

Xiaofeng Qi

Member

Gauss松鼠会

email address

head sculpture

Chun Li

Member

WOQUTECH

email address

head sculpture

CuiPing Zhang

Ambassador

ENMOTECH

email address

head sculpture

Huan Guo

Ambassador

ENMOTECH

email address

head sculpture

Qing Shi

Ambassador

VASTDATA

email address

head sculpture

Yang Li

Ambassador

Chinasoft International

email address

HangZhou User Group

gitee home url Go to Gitee home page

mailing list Mailing List: usergroup@opengauss.org

core members Core Members

head sculpture

Qihong Zhong

Organizer

Zhejiang Kunpeng Eco-Innovation Center

email address

head sculpture

Zhuangzhuang Ren

Member

Whale Cloud

email address

head sculpture

Chun Li

Member

WOQUTECH

email address

head sculpture

Yuhang Yang

Member

WOQUTECH

email address

head sculpture

Jian Jiang

Member

Bo Bing Tech

email address

head sculpture

Jian Zhao

Member

VASTDATA

email address

head sculpture

Cheng Tang

Member

CSU DATA

email address

head sculpture

Ben Feng

Ambassador

HUAWEI

email address

head sculpture

Minjian Que

Ambassador

HUAWEI

email address

ChongQing User Group

gitee home url Go to Gitee home page

mailing list Mailing List: usergroup@opengauss.org

core members Core Members

head sculpture

Xinyi You

Organizer

Chongqing Kunpeng Eco-Innovation Center

email address

head sculpture

Yi Hu

Ambassador

ENMOTECH

email address

head sculpture

Bingseng Luo

Ambassador

ENMOTECH

email address

head sculpture

Yuanpeng Li

Ambassador

ENMOTECH

email address

head sculpture

Quan Zhen

Ambassador

sztech

email address

head sculpture

Hao Chen

Ambassador

VASTDATA

email address

head sculpture

Hui Liu

Ambassador

CQ PETROLEUM AND GAS EXCHANGE

email address

head sculpture

Yongpan Sheng

Ambassador

ChongqingUniversity

email address

head sculpture

Jingzhou Huang

Member

Chongtongfu

email address

head sculpture

Qingdong Shi

Member

ENMOTECH

email address

head sculpture

Hongxing Yang

Member

VASTDATA

email address

head sculpture

Xiangping Peng

Member

VASTDATA

email address

head sculpture

Hui Li

Member

CHONGQING THREE GORGES BANK

email address

head sculpture

Hui Deng

Member

Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd

email address

Want to start a new openGauss User Group?

Please send your application to: usergroup@opengauss.org