Menu
企业版 轻量版

文档

GAUSS-50700 – GAUSS-50799

GAUSS-50700: “The firewall should be disabled.”

SQLSTATE: 无

错误原因:防火墙没有关闭。

解决办法:关闭防火墙。

GAUSS-50701: “The firewall should be opened.”

SQLSTATE: 无

错误原因:防火墙没有开启。

解决办法:开启防火墙。

本文档遵循知识共享许可协议CC 4.0 (http://creativecommons.org/Licenses/by/4.0/)。